พิมพ์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

นิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพได้มาตรฐาน

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
มีศักยภาพเป็นพลโลก

พิมพ์

พันธกิจ

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้าน
   ร่างกายอารมณ์
สังคม  และสติปัญญามีความพร้อม
   ที่จะเรียนในชั้น ป.
1

2.จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตาม
   มาตรฐานการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูประบบการ
   เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญ


3.ปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความ

   เป็นไทย และอนุรักสิ่งแวดล้อม

4.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ

   โรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

5.ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอ

   องค์กร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสนับ
   สนุนการเรียนการสอน

6.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

   และเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

พิมพ์

พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต 

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย

"ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์"

พิมพ์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

    และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ

   ความต้องการของท้องถิ่น

3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้โดย

   ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.ผู้บริหาร ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.มีการจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน

   และนำมาใช้ในการบริการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ

    การประเมินภายนอก

7.นำแผนและการศึกษาวิจัย มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

    คุณภาพการศึกษา

8.โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

9. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 

10. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมมีเอื้อต่อการเรียนการสอน

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจาร...17 ม.ค. 2561 01:04 - Super Userกิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์งานวันครูจังหวัดตรังครั้งที่ 62 ปี 2561

กิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์งานวันครูจังหวัดตรังครั้งที่ 62 ปี 2561
   นายศิริพ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน...16 ม.ค. 2561 03:37 - Super Userกิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันครูจ.ตรัง ครั้งที่ 62  ปี 2561

กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันครูจ.ตรัง ครั้งที่ 62  ปี 2561
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพต...16 ม.ค. 2561 03:08 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาว ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาว ปี 2560
   นายสนทยา ภักดีวานิ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช...13 ม.ค. 2561 14:45 - Super Userกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช 2561
   นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัท...12 ม.ค. 2561 02:19 - Super Userกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัทเอบีแอนด์เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย)จำกัด

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัทเอบีแอนด์เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย)จำกัด
    เจ้าหน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน...12 ม.ค. 2561 01:51 - Super Userกิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ภาคเรียนที่2/2560
  &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
IMAGE ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 3 อัตรา
วันเสาร์, 25 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างอัตราจ้างรายเดือน... Read More...