พิมพ์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

นิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพได้มาตรฐาน

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
มีศักยภาพเป็นพลโลก

พิมพ์

พันธกิจ

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้าน
   ร่างกายอารมณ์
สังคม  และสติปัญญามีความพร้อม
   ที่จะเรียนในชั้น ป.
1

2.จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตาม
   มาตรฐานการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูประบบการ
   เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญ


3.ปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความ

   เป็นไทย และอนุรักสิ่งแวดล้อม

4.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ

   โรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

5.ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอ

   องค์กร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสนับ
   สนุนการเรียนการสอน

6.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

   และเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

พิมพ์

พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต 

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย

"ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์"

พิมพ์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

    และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ

   ความต้องการของท้องถิ่น

3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้โดย

   ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.ผู้บริหาร ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.มีการจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน

   และนำมาใช้ในการบริการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ

    การประเมินภายนอก

7.นำแผนและการศึกษาวิจัย มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

    คุณภาพการศึกษา

8.โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

9. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 

10. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมมีเอื้อต่อการเรียนการสอน

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษ...08 ธ.ค. 2560 03:12 - Super Userกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่
   นายสนทยา ภักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ป...04 ธ.ค. 2560 16:21 - Super Userกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563

กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563
   นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา...02 ธ.ค. 2560 03:04 - Super Userกิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรี...01 ธ.ค. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   คณ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินง...30 พ.ย. 2560 13:56 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60
   นางปั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรี...29 พ.ย. 2560 22:57 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยา
เสพติด ปี 2560
   นายเกียรติสิน สุขเกษม  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...