ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่่านการ
สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และ
ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น
   บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ครูอัตราจ้าง ดังนี้
วิชาเอกคณิตศาสตร์

     1. นางสาวทิพย์วรรณ ไชยจักร

   
ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวและทำ
สัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

วิชาเอกวิทยาศตร์

     1. นางาสวปวิตรา พลวัฒน์

     2. นางสาวศิโรรัตน์ จันทร์แย้ม

     3. นางสาวนิตยาพร ชูสุวรรณ์

     4. นางสาววิตรี ราชเดิม

   ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1และ 2 มารายงานตัว
และ
ทำสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

    หากไม่มารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
และจะเเรียกบุคคล
ลำดับถัดไป

    ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคา 2561
                           Boss0
                     (นายสนทยา ภักดีวานิช)
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศผลให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้

>>คลิกดูประกาศผลคัดเลือกครูอัตรจ้างทั้งหมดที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พนักงานขับรถ ซึ่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบ
คัดเลือกในวันที่ 8-9 มกราคม 2561 นั้น
   บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูก
จ้างชั่วคราวดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

     1. นางปัทมา ชูทิพย์ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน

     2. นางสาวศิรภัสสร เยาว์ดำ
     3. นางาสวกมลรส โภชสาลี
     4. นางสาวสุทธดา อั้นทอง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

     1. นายอมรเทพ เอี่ยมละม่อม
     2. นายสุรินทร์ ประกอบ
     3. นายกุศล ชูยัง

   ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและ
ทำสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเเรียกบุคคล
ลำดับถัดไป
    ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคา 2561
                              Boss3
                     (นายสนทยา ภักดีวานิช)
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศผลให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้

>>คลิกดูประกาศผลคัดเลือกบุคคลลูกจ้างทั้งหมดที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
   ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน พนักงานขับรถ ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 18
ธันวาคม 2560 และปิดรับสม้ครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560
ไปแล้วนั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคีรแล้ว
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

    1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 ราย

    2. ตำแห่น่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 26 ราย 
             
    3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ    จำนวน 7 ราย

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศที่ให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้

>>คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนวิชาเอกวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
   ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามรายละเอียดในประกาศลง
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และปิดรับสม้ครตั้งแต่วันที่ 25-30
ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคีรแล้ว
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

    1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอก
        วิทยาศาสตร์ วิชาเอก   จำนวน 7 ราย

    2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอก
        คณิตศาสตร์ศาสตร์ ว   จำนวน 1ราย

   

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศที่ให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้

>>คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่ง 
ลูกจ้างชั่วคราว

Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็น สรรหา ดังนี้
            1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
            2. ตำแห่น่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1
                อัตรา
            3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ    จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศที่ให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้

>>คลิกเมาส์ดูประกาศรับสมัครตำแหน่งครูจ้างที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจาร...17 ม.ค. 2561 01:04 - Super Userกิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์งานวันครูจังหวัดตรังครั้งที่ 62 ปี 2561

กิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์งานวันครูจังหวัดตรังครั้งที่ 62 ปี 2561
   นายศิริพ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน...16 ม.ค. 2561 03:37 - Super Userกิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันครูจ.ตรัง ครั้งที่ 62  ปี 2561

กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันครูจ.ตรัง ครั้งที่ 62  ปี 2561
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพต...16 ม.ค. 2561 03:08 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาว ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาว ปี 2560
   นายสนทยา ภักดีวานิ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช...13 ม.ค. 2561 14:45 - Super Userกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทศักราช 2561
   นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัท...12 ม.ค. 2561 02:19 - Super Userกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัทเอบีแอนด์เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย)จำกัด

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต้าบริษัทเอบีแอนด์เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย)จำกัด
    เจ้าหน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน...12 ม.ค. 2561 01:51 - Super Userกิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ภาคเรียนที่2/2560
  &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
IMAGE ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 3 อัตรา
วันเสาร์, 25 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างอัตราจ้างรายเดือน... Read More...